Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promocja firmy BEAUTY OF SCIENCE i jej produktów na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: promowanie produktów branży sprzętu medycznego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem:
326 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
277 185.00 PLN

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Projekt wzorniczy dermatoskopu DermaInn”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego dla urządzenia DermaInn służącego do diagnostyki i określenia sposobu leczenia zmian skórnych wraz z zakupem środka trwałego jakim będzie forma wtryskowa obudowy DermaInn.
Urządzenie służyć będzie do diagnozowania chorób skory w tym zmian nowotworowych. Urządzenie będzie systemem sprzętowo-programowym przeznaczonym dla gabinetów lekarskich i dermatologicznych zaoferowany na rynek krajowy oraz zagraniczny.

Efektem projektu będzie gotowy do wdrożenia na rynek projekt wzorniczy urządzenia DermaInn.
Realizacja projektu znacząco poszerzy ofertę firmy, umocni jej pozycję na rynku i umożliwi dalszy rozwój.

Całkowita wartość projektu:
516 600,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:
329 000,00 zł.

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie potencjału B+R firmy Beauty of Science działającej w branży diagnostyki dermatologicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w wyniku przeprowadzonych prac B+R. W efekcie projektu będzie możliwe wdrożenie nowego produktu na rynek i zwiększenie sprzedaży firmy.

Całkowita wartość projektu:
1 155 274,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
761 151,30 zł

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu informatycznego.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu:
81 549,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
56 355,00 zł


Firma Beauty of Science spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000352003, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, adres: ul. Sułowska 43, 51-180 Wrocław, NIP: 897-17-60-344 wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 2 500,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1 930,89 zł