Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promocja firmy BEAUTY OF SCIENCE i jej produktów na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: promowanie produktów branży sprzętu medycznego, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planned effects of the project:
- signing foreign trade contracts,
- increase in revenues from the sale of products for export,
- increase in revenues from the sale of products being the subject of the project.

Total project value:
326 100.00 PLN

Contribution of European Funds:
277 185.00 PLN

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Projekt wzorniczy dermatoskopu DermaInn”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego dla urządzenia DermaInn służącego do diagnostyki i określenia sposobu leczenia zmian skórnych wraz z zakupem środka trwałego jakim będzie forma wtryskowa obudowy DermaInn.
The device will be used to diagnose skin diseases, including neoplastic changes. The device will be a hardware and software system intended for doctors' offices and dermatology, offered for the domestic and foreign markets.

Efektem projektu będzie gotowy do wdrożenia na rynek projekt wzorniczy urządzenia DermaInn.
The implementation of the project will significantly expand the company's offer, strengthen its position on the market and enable further development.

Total project value:
516 600,00 zł.

Contribution of European Funds:
329 000,00 zł.

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie potencjału B+R firmy Beauty of Science działającej w branży diagnostyki dermatologicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w wyniku przeprowadzonych prac B+R. W efekcie projektu będzie możliwe wdrożenie nowego produktu na rynek i zwiększenie sprzedaży firmy.

Total project value:
1 155 274,29 zł

Contribution of European Funds:
761 151,30 zł

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu informatycznego.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Total project value:
81 549,00 zł

Contribution of European Funds:
56 355,00 zł


Firma Beauty of Science spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000352003, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, adres: ul. Sułowska 43, 51-180 Wrocław, NIP: 897-17-60-344 wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto: 2 500,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1 930,89 zł